حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…

لیست شهدا - جدول

نام و نام خانوادگی شهیدنام پدرتاریخ ولادتتاریخ شهادت
قندعلی
1364/02/06
1401/04/29
ابراهیم-فوت شده
1346/08/05
1363/03/12
اکبر
1322/11/02
1364/11/28
رمضان
1347/04/05
1367/03/04
رستم - فوت شده
1341/01/17
1360/09/27
محرم
1336/12/02
1361/02/16
حمد الله
1343/01/01
1362/09/21
غلامحسن
1344/10/15
1362/12/07
نقد علی
1344/11/12
1366/05/24
کرمعلی
۱۳۴۱/۰۱/۱۴
۱۳۶۱/۱۱/۱۸
هدایت
1313
1391
ید الله - فوت شده
1345/02/04
1367/01/21
علی- فوت شده
۱۳۴۲/۰۲/۰۷
۱۳۶۰/۰۹/۲۷
رستم - فوت شده
1342/09/02
1359/10/27
ابولقاسم
1337/05/07
1360/11/22
حسنعلی- فوت شده
1333
1362/12
اسحاق
1347/08/10
1367/04/22
محمدعلی
1348/04/05
1369/02/09
تقی
۱۳۴۴/۱۲/۱۲
۱۳۶۷/۰۴/۲۲
اسماعیل-فوت شده
1344/01/03
1365/10/05
حجت الله
1346/04/03
1366/05/03
گرزعلی-فوت شده
1341/01/07
1361/07/11
ابولفتح/ ابولفضل - فوت شده
1341/01/05
1360/12/11
احد
۱۳۴۶/۱۰/۱۵
۱۳۶۶/۱۱/۲۹
رمضان
1349/01/10
1366/12/26
فیض الله - فوت شده
1345/07/01
1366/04/22
محمدرضا -فوت شده
1342/05/05
1365/10/04
محمد حسین - فوت شده
1337/09/03
1364/11/27
حجت الله - فوت کرده
1338/06/08
1361/01/28
قاسم علی - فوت شده
1339/11/25
1366/12/16
محمود
1346/01/05
1364/11/26
اصغر -فوت شده
1342/01/01
1363/01/28
اسدالله- فوت شده
1315
-
مش علی- فوت شده
-
-
شعبان علی -فوت شده
1345/09/09
1366/01/20
ابن علی- فوت شده
1312
1363
محمود علی
1343/11/01
1362/10/30
اژدر-فوت شده
1344/01/02
1363/12/18
حسن- فوت شده
1340/01/02
1362/03/31
عبدالعلی
1334/11/30
1363/03/15
ید الله - فوت شده
1342/01/09
1361/08/17
لطف علی
1345/05/04
1365/04/28
محمد تقی
1342/04/09
1364/11/26
یعقوبعلی- فوت شده
1339
1393/12/26
اصغر-فوت شده
1328
1361/02/10
حسین
1341/09/19
1367/03/24
اصغر -فوت شده
1319/07/01
1365/02/21
محمد
1343/03/04
1362/10/01
ید الله - فوت شده
1327/12/13
1367/01/28
دده کش - فوت شده
1345/01/10
1366/12/02
محمد حسن-فوت شده
1346/06/20
1367/03/29
رحیم- فوت شده
1309/01/03
1362/12/07
اکبر - فوت شده
1342/10/10
1362/07/29
فتح الله
1348/01/03
1363/04/14
سید بهاء الدین
1346/12/01
1365/06/15
سید اصغر- فوت شده
1345/06/02
1365/11/21
محمد-فوت شده
1341/01/01
1364/11/25
شیرعلی- فوت شده
1339/09/20
1361/03/03
میرزاعلی
1323/08/20
1365/10/04
قدیر علی
1341/06/10
1360/06/11
علی اکبر
1344/01/03
1369/02/18
محمد حسن-فوت شده
1328/08/03
1361/08/15
رمضان
1341/07/17
1361/07/11
نادعلی-فوت شده
1328/10/02
1366/01/04
محمد تقی-فوت شده
1345/06/05
1362/12/04
عزیز الله-فوت شده
1345/02/15
1361/04/27
حیدر-فوت شده
1345/08/05
1363/12/24
اصغر -فوت شده
1333/08/05
1365/10/04
اسماعیل-فوت شده
1339/01/01
1366/12/17
شکر علی/حاجعلی
1345/05/01
1365/04/14
شعبانعلی
1365/09/01
1394/09/04
عبد الله
1344/03/04
1365/01/26
کتابعلی/ محمد - فوت شده
1316/03/02
1362/12/10
شعبانعلی-فوت شده
1337/09/05
1360/11/12
ابولفتح/ ابولفضل - فوت شده
1344/03/19
1364/04/19
قربانعلی
1345/01/08
1366/02/01
فولاد
1347/09/06
1367/04/23
کتابعلی
1346/09/05
1368/01/24
عباسعلی
1342/07/20
1361/10/23
رجبعلی-فوت شده
1347/06/01
1367/01/22
محسن-فوت شده
1316/11/12
1363/01/23
شیرعلی-فوت شده
1330/04/19
1366/04/16
علی اکرام-فوت شده
1344/09/12
1366/04/01
ارسلان- فوت شده
1348/01/01
1367/03/15
مظفر-فوت شده
1347/03/07
1364/11/26
یوسف
1345/08/05
1367/01/29
صفت الله- فوت شده
1334/01/05
1359/03/14
غلامعلی-فوت شده
1344/02/01
1361/08/25
پاشا
1340/05/02
1361/01/02
اکبر - فوت شده
1345/10/05
1363/12/24
موسی- فوت شده
1345/11/20
1362/12/07
علیجان- فوت شده
1342/05/06
1363/01/26