حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…

لیست شهدا - پدر و مادر فوت شده

نام و نام خانوادگی شهیدنام مادرنام پدر
گوهر/ مشک انبر حاجی نصیری - فوت شده
رستم - فوت شده
مشک عنبر حاجی نصیری- فوت شده
رستم - فوت شده
صغری کهفی- فوت شده
حسنعلی- فوت شده
زهرا داداشی - فوت شده
اسماعیل-فوت شده
باجی/ حاج خانم - فوت شده
ابولفتح/ ابولفضل - فوت شده
سلامت امامقلی- فوت شده
فیض الله - فوت شده
معصومه نوروزی- فوت شده
محمد حسین - فوت شده
یمن - فوت شده
قاسم علی - فوت شده
فاطمه شیرباقری- فوت شده
اصغر -فوت شده
خدیجه خدابنده لو- فوت شده
اسدالله- فوت شده
فوت شده
مش علی- فوت شده
فوت شده
ابن علی- فوت شده
زرین-فوت شده
اژدر-فوت شده
مارال لطیف پلنگه - فوت شده
حسن- فوت شده
زهرا- فوت شده
ید الله - فوت شده
ام کلثوم دینی - فوت شده
یعقوبعلی- فوت شده
فاطمه شیرباقری- فوت شده
اصغر -فوت شده
رخشنده - فوت شده
رحیم- فوت شده
سکینه-فوت شده
محمد-فوت شده
نساء بیگم-فوت شده
شیرعلی- فوت شده
رقیه -فوت شده
محمد حسن-فوت شده
صدیقه حاج آقاسی-فوت شده
محمد تقی-فوت شده
بتول-فوت شده
عزیز الله-فوت شده
ثریا-فوت شده
حیدر-فوت شده
ربابه- فوت شده
اصغر -فوت شده
طرلان/عزیزه-فوت شده
اسماعیل-فوت شده
بی بی زهرا/ زری گل - فوت شده
کتابعلی/ محمد - فوت شده
منصوره- فوت شده
شعبانعلی-فوت شده
خوشقدم افتخاری- فوت شده
ابولفتح/ ابولفضل - فوت شده
حلیمه تنکابنی-فوت شده
محسن-فوت شده
نساء بیگم-فوت شده
شیرعلی-فوت شده
زهرا- فوت شده
ارسلان- فوت شده
قیزبس- فوت شده
صفت الله- فوت شده
عذرا بالوانه- فوت شده
غلامعلی-فوت شده
زهرا- فوت شده
موسی- فوت شده