...
حدیث شهدا: شادی روح شهدا صلوات شهیدان از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم شهیدان قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم شهیدان به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم به هر که، هرچه داشتی بخشیدی ،حتی تیر‌ها هم از پیکرت ، خون نوشیدند شهادت؛ عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل است. وقتی عقل عاشق شود! عشق عاقل می‌شود.و شهید می‌شوی…

تماس با ما

اطلاعات تماس

شماره تماس:02191303460

فکس :02191303460

ایمیل :info@monadianeshgh.ir

آدرس تلگرام: به زودی

آدرس اینستاگرام:به زودی

آدرس: قزوین ، اقبالیه خیابان امام خمینی ره ، خیابان امام حسین ، مزار شهدا

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.