حدیث شهدا: ز زید بن على از پدرش از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: شهید از سوى خدا داراى هفت خصلت است: ۱- نخستین قطره خونش که به زمین مى‏ریزد تمام گناهانش آمرزیده مى‏شود. ۲- سرش در دامان دو همسرش از حوریان قرار مى‏گیرد، و آن دو، گرد و خاک از صورتش پاک مى‏کنند و به او خوش آمد مى‏گویند، او نیز به آنان خوش آمد مى‏گوید. ۳- از لباسهاى بهشتى به او مى‏پوشانند. ۴- خازنان بهشت هر کدام با هر بوى خوشى به سوى او پیشدستى مى‏کنند که او را با خود ببرند. ۵- شهید جایگاه خود را مى‏بیند. ۶- به روح او خطاب مى‏شود که هر کجاى بهشت که مى‏خواهى گردش کن. ۷- شهید به خدا نظر مى‏کند و این نگاه مایه آرامش هر پیامبر و شهیدى خواهد بود. الوسائل، ج ۱۱،ص ۱۰
کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین

شهدای شاخص سال استان قزوین

شهید عباس بابایی

ملی

شهید رضا حسن پور

استان قزوین

شهید حسین لشکری

ملی

شهید علی اکبر ابوترابی

ملی

شهید محمدعلی رجایی

ملی

شهید حسین علی ارامش

استان قزوین

شهید صفر اسماعیلی

استان قزوین

شهید غلام حسین اشوری

استان قزوین

شهید اصغر نجفی

استان قزوین

شهید احمد الهیاری

استان قزوین

شهید محمدصادق انبارلویی

استان قزوین

شهید محسن بلندیان

استان قزوین

شهید رجبعلی بهتویی

استان قزوین

شهید مسعود پرویز

استان قزوین

شهید حسن تاتلاری

استان قزوین

شهید محمد جعفرخانی

استان قزوین

شهید حسین حدادی

استان قزوین

شهید محمدحسین اکبری رضایی فرد

استان قزوین

شهید سبزعلی اینانلو

استان قزوین

شهید سید علی اکبر حاج سید جوادی

استان قزوین

شهید مهدی شالباف

استان قزوین

شهید سید ناصر سیاهپوش

استان قزوین

شهید علی شالی

استان قزوین

شهید تقی طاهری سینکی

استان قزوین

شهید حفظ اله عابدینی

استان قزوین

شهید علی عزیزمحمدی

استان قزوین

شهید محمداسمعیل عسگری

استان قزوین

شهید سید باقر علمی

استان قزوین

شهید رفعت اله علیمردانی

استان قزوین

شهید حمید قزوینی

استان قزوین

شهید عبدالحسین قنبری

استان قزوین

شهید مصیب مرادی کشمرزی

استان قزوین

شهید عبدالحسین مشاطان

استان قزوین

شهید علی میوه چین

استان قزوین

شهید اسکندر امینی

استان قزوین

شهید رحیم الهی

استان قزوین

شهید سید نورالدین ابراهیمی

استان قزوین

شهید محمدجعفر اشوری

استان قزوین

شهید هادی انصاریان

استان قزوین

شهید محمدرضا خامدا

استان قزوین

شهید علی اکبر رضایی

استان قزوین

شهید سید محمود میرسجادی

استان قزوین

شهید ابوالقاسم وطن پور

استان قزوین

شهید امیرحسین یارمحمدی

استان قزوین

شهید حسن احسانی نژاد

استان قزوین

شهید مجتبی اقایی

استان قزوین

شهید محمد محسن پرویز

استان قزوین

شهید مصطفی حق شناس

استان قزوین

شهید علی حمید خانی

استان قزوین

شهید مرتضی داودی

استان قزوین

شهید علی سیم بر

استان قزوین

شهید عباس شفیع خانی

استان قزوین

شهید علی طاهرخانی

استان قزوین

شهید یداله علی جانی

استان قزوین

شهید علی قلیچ خانی

استان قزوین

شهید اصغر مظفری

استان قزوین

شهید عزیز محمد معافی

استان قزوین

شهید فریبرز میرزایی

استان قزوین